Samtykkeerklæring og persondatapolitik

Jeg giver hermed mit frivillige samtykke til, at Health Group som dataansvarlig må registrere, behandle og opbevare personoplysninger om mig.

De personoplysninger som registreres kan være:

  • Almindelige oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6: Navn, køn, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, afdeling.
  • Særlige kategorier af personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 9: Helbredsoplysninger (blodtryk, kolesterol, kondital mm), samt journaldata fra fysioterapeutisk behandling.

Formålet er, at rådgive om din sundhedstilstand og/eller føre journal over dine behandlinger, som er lovpligtigt i henhold til sundhedsloven.

Som dataansvarlig er vi forpligtet til at slette alle personoplysninger, når der ikke længere er hjemmel til at opbevare dem. Sundhedsoplysninger, journalnotater og nødvendigt afregningsmateriale skal som hovedregel slettes 5 år efter seneste registrering.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du kan altid kontakte os og få indsigt i eller få udleveret de registreringer vi har på dig.

Fratræder du du dit job hos nuværende arbejdsgiver eller ønsker du at få fjernet de registreringer vi har på dig, skal du benytte funktionen “slet profil” i sundhedsportalen, som sletter din profil med tilhørende registreringer. Du kan også kontakte Health Group og får slettet dine registreringer.

Dine registreringer bliver ikke udleveret til tredjepart. Der foretages heller ikke automatiseret profilering. Vi anvender ikke cookies på bookingportalen.

Health Group er forpligtet til, hurtigst muligt og senest indenfor 72 timer, at underrette Datatilsynet ved databrud.

Jeg er indforstået med, at deltagelse er på eget ansvar og at jeg erklærer mig rask og i fysisk form til deltagelse i de aktiviteter jeg tilmelder mig, herunder sundhedstjek, samt evt. maksimal konditionstest.

Health Group er ISO 9001:2015 certificeret og følger udvalgte ISO 27001 standarder. Dato for seneste audit udført af DNV: 11.06.2019. Letter of Compliance med EU´s persondataforordning, samt sikkerheds- og persondatapolitik kan ses på vores hjemmeside. Health Groups kvalitets- og datasikkerhedschef, kan kontaktes på info@healthgroup.dk. Evt. Indsigelser kan ske til ovenstående kontaktperson eller Datatilsynet som er den juridiske instans på området.


Disclaimer

I hereby give my voluntary consent to Health Group as data controller, to register, process and store personal information about me.

In connection to the health services we provide, the personal data recorded will be:

  • General information, see Article 6 of the Personal Data Regulation: Name, gender, telephone number, e-mail address, date of birth, department.
  • Special categories of personal data, see Article 9 of the Personal Data Regulation: Health information (blood pressure, cholesterol, condition etc.), as well as medical records from physiotherapeutic treatment.

The purpose is to give advise on your health and/or to keep a record of your treatments that are statutory according to according to the Danish “Sundhedsloven”.

As data controller, we are obliged to delete all personal information when there is no longer any authority to keep them. Health information and journal notes should as a rule be deleted 5 years after the most recent journal entry.

You may revoke your consent at any time. You can always contact us and get insight into or receive the registrations we have on you.

If you resign from your current employer or wish to remove the registrations we have, use the “delete profile” feature in the health portal, which deletes your profile with associated registrations. You can also contact Health Group who will then delete your registrations.

Your registrations will not be handed over to third parties. No automated profiling is performed. We do not use cookies on the booking portal.

Health Group is obliged, as soon as possible and no later than within 72 hours, to inform the Danish Data Protection Agency if data breach is suspected.

I understand that participation is my own responsibility and that I declare myself healthy and physically fit to participate in the activities I sign up for, including health checks, and maximal fitness test.

Health Group is ISO 9001:2015 certified and follows selected ISO 27001 standards. Date of latest audit performed by DNV: 11.06.2019. Letter of Compliance with the General Data Protection Regulations, as well as Security and Privacy Policy can be seen at Health Groups homepage. Health Group’s Quality and Data Security Manager, can be contacted at info@healthgroup.dk. Any objections may be made to the above contact person or the Danish Data Protection Agency which is the legal entity in the area.